Diamond Cut Grade การเจียระไนเพชรที่เพอร์เฟกต์

การเจียระไนเพชร  Cut Grade  (หนึ่งในหลักการดูเพชร4Cs)

การจัดเกรดระดับเพชร จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการสะท้อนของเพชร ประกายเพชร ความสว่างไสว การสะท้อนแสงของเพชร จึงทำให้เพชรเกิดความสวยงาม เพชรเหล่านี้ได้คำนวณอย่างรอบคอบ มีความสมดุลของสัดส่วน ความสมมาตร เมื่อเพชรได้ถูกเจียระไรตามนี้ ความสามารถการสะท้อน หักเหแสงมีเพิ่มมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงแสงดีที่สุด ตามรูปภาพ การเจียระไนเพชรที่ตื้นเกินไป ( Shallow Cut ) หรือสูงลึกมากไป ( Deep Cut ) ไม่ได้สัดส่วนที่ดี ทำให้การหักเห สะท้อนแสงในเพชรก็ลดลง ก่อนที่จะเลือกซื้อเพชรมาสวมใส่ ก็ต้องดูปัจจัยการสะท้อนแสง ความสว่างของเพชรด้วย

การเจียระไนเพชร
การเจียระไนเพชร

Ideal Cut / excellent คือตัวบ่งบอกลักษณะ ของการเจียระไนเพชรที่ดี เจียระไนสวยได้สัดส่วน จะสะท้อนแสงไฟเล่นไฟได้เพอร์เฟกต์ การเจียระไนของเพชร ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับความงามของเพชร เป็นตัวกำหนดความสามารถของแสงสะท้อน ความสว่าง

สัดส่วน การเจียระไนเพชรที่ดี
สัดส่วน การเจียระไนเพชรที่ดี
การเจียระไนเพชร ที่เพอร์เฟกต์
การเจียระไนเพชร ที่เพอร์เฟกต์

จากการศึกษาผลของการเจียระไนของเพชร และคุณภาพการเจียระไนของเพชร จะเรืยงตามลำดับการเจียระไนของเพชรที่ดีที่สุดได้ดังนี้  1.Ideal cut   2.Very good cut   3.Good cut    4.Fair cut   5. Poor cut